درباره گپ بوک

اینجا با هم رشد میکنیم

در گپبوك باهم رشد می کنیم

تلاش ما این است که دانش و آگاهی را در اختیار افراد قرار دهیم تا شاهد رشد و شکوفایی همه باشیم.
بهترین روش آموزش، یادگیری جمعی است، 
اگر یاد بگیرید میتوانید آموزش‌ دهید و اگر آموزش دهید؛ یاد میگیرید.
به قول هِنری فورد: 
با هم بودن، شروع کار؛ با هم ماندن، پیشرفت و با یکدیگر کار کردن، موفقیت است.
زندگی کوتاه است و اگر فرصتی در اختیارمان قرار میدهد باید از آن استفاده کنیم؛ هیچکس ادعا نمیکند که این راه، راحت است اما مدعی هستیم که این مسیر ارزشش را دارد.

تمام سعی ما این است که با ارائه فرصتی براى آموزش در حوزه های مختلف در کنار هم رشد کنیم

درباره گپ بوک

اینجا با هم رشد میکنیم

در گپبوك باهم رشد می کنیم

تلاش ما این است که دانش و آگاهی را در اختیار افراد قرار دهیم تا شاهد رشد و شکوفایی همه باشیم.
بهترین روش آموزش، یادگیری جمعی است، 
اگر یاد بگیرید میتوانید آموزش‌ دهید و اگر آموزش دهید؛ یاد میگیرید.
به قول هِنری فورد: 
با هم بودن، شروع کار؛ با هم ماندن، پیشرفت و با یکدیگر کار کردن، موفقیت است.
زندگی کوتاه است و اگر فرصتی در اختیارمان قرار میدهد باید از آن استفاده کنیم؛ هیچکس ادعا نمیکند که این راه، راحت است اما مدعی هستیم که این مسیر ارزشش را دارد.

تمام سعی ما این است که با ارائه فرصتی براى آموزش در حوزه های مختلف در کنار هم رشد کنیم
اسکرول به بالا